1. tembang durma iku ana pirang gatra, guru wilanganlan guru lagune?, 2. tembang durma iku watake kepriye?, 3. serat wulangreh kang ripta dening?, 4. sebutna 13 tembang kang ana ing serat wulangreh!, 5. apa isine serat wulangreh pupuh durma!

Posted on


1. tembang durma iku ana pirang gatra, guru wilanganlan guru lagune?


2. tembang durma iku watake kepriye?
3. serat wulangreh kang ripta dening?
4. sebutna 13 tembang kang ana ing serat wulangreh!
5. apa isine serat wulangreh pupuh durma!​

Soal

1. Tembang durma iku ana pirang gatra, guru wilanganlan guru lagune?

2. Tembang durma iku watake kepriye?

3. Serat wulangreh kang ripta dening?

4. Sebutna 13 tembang kang ana ing serat wulangreh!

5. Apa isine serat wulangreh pupuh durma!​

Jawaban

1)

Durma iku duwe:

 • Guru Gatra: 7 gatra
 • Guru Wilangan: 12, 7, 6, 7, 8, 5, 7
 • Guru Lagu: a, i, a, a, i, a, i

2)

Tembung Durma duweni watek nesu lan sereng munta.

3)

Serat Wulangreh iku kang ripta dening Sri Susuhunan Pakubuwana IV utawa Raden Mas Subadya.

4)

Serat Wulangreh iku ana 13 cacahe:

∴ 11 macapat:

 • Pocung,
 • Sinom,
 • Megatruh,
 • Gambuh,
 • Kinanthi,
 • Mijil,
 • Durma,
 • Pangkur,
 • Dhandhanggula,
 • Maskumambang,
 • Asmaradhana,

∴ 2 tembang tengahan:

 • Wirangrong,
 • Girisa.

5)

Tembang macapat Durma ngemot isi cara ngedalikake hawa nepsu.

===


Leave a Reply

Your email address will not be published.